کارگاه رغبت سنجی شغلی هالند

افرادی که به شغل خود علاقه مند هستند و در آن استعداد دارند، طبیعتا از زندگی شان نیز لذت می برند، چرا که در طول روز، ساعات زیادی را درگیر شغل خود هستند و شاید بیش از یک سوم روز یا بیشتر را با آن سر و کار داشته باشند.

کارگاه شناخت ارزش‌ها

یکــی از بزرگتریــن عوامــل عــدم موفقیــت بســیاری از افــراد، ایــن اســت کــه ارزشهـای زندگـی خـود را کشـف نکرده‌انـد؛ یـا بهتـر اسـت بگویـم ارزش‌هایـی را انتخـاب کرده‌انـد کـه واقعـا ارزش واقعـی زندگـی آنهـا نیسـت و هـر چقـدر هـم کــه…

کارگاه کشف علایق

بـرای کشـف علایـق خـود، شـما اول بایـد بـه برخـی از سـؤالات پاسـخ دقیـق دهیـد کـه در ایـن کارگاه میخواهیـم ایـن سـؤالات را بـه طـور کامـل بـا یکدیگـر بررسـی کنیـم.

کارگاه اصول و اشتباهات استعدادیابی

از آنجایی که همه افراد با استعداد هستند اما نوع استعداد آن‌ها با یکدیگر تفاوت‌هایی دارد، شناخت درست استعدادها و تلاش در مسیر شکوفا کردن آن‌ها می‌تواند به افراد در رشد و موفقیت بیشتر کمک کند.

کارگاه جایگاه رشد فردی و موفقیت کسب و کارها

آیا میدانید که توسعه فردی(PDP : Personal Development Plan) چیست و چه تاثیری روی زندگی شما دارد؟ آیا شما هم جز کسانی هستید که رشد کردن و ارتقا را دوست دارید؟ آیا میخواهید سطح تفکر خود را بالا ببرید و به فکر بهتر شدن مداوم خودتان هستید؟