طبقه بندی بایگانی

تست شناخت ارزش ها

کارگاه شناخت ارزش‌ها

یکــی از بزرگتریــن عوامــل عــدم موفقیــت بســیاری از افــراد، ایــن اســت کــه ارزشهـای زندگـی خـود را کشـف نکرده‌انـد؛ یـا بهتـر اسـت بگویـم ارزش‌هایـی را انتخـاب کرده‌انـد کـه واقعـا ارزش واقعـی زندگـی آنهـا نیسـت و هـر چقـدر هـم کــه…