طبقه بندی بایگانی

توسعه فردی

کارگاه فرمول رسیدن به موفقیت با چرخه زندگی

کارگاه فرمول رسیدن به موفقیت با چرخه زندگی چرخ زندگی مجموعه ای از رفتارهای صحیح یک انسان است. زندگی تمام انسان‌ها براساس هدف‌هایی است که می‌توان آن ها را در نموداری به نام چرخ زندگی پیاده کرد و تجسم بخشید. هرقدر زمینه‌های مختلفِ زندگی یک…