طبقه بندی بایگانی

جواد دلاوری

کارگاه رغبت سنجی شغلی هالند

افرادی که به شغل خود علاقه مند هستند و در آن استعداد دارند، طبیعتا از زندگی شان نیز لذت می برند، چرا که در طول روز، ساعات زیادی را درگیر شغل خود هستند و شاید بیش از یک سوم روز یا بیشتر را با آن سر و کار داشته باشند.

کارگاه شناخت ارزش‌ها

یکــی از بزرگتریــن عوامــل عــدم موفقیــت بســیاری از افــراد، ایــن اســت کــه ارزشهـای زندگـی خـود را کشـف نکرده‌انـد؛ یـا بهتـر اسـت بگویـم ارزش‌هایـی را انتخـاب کرده‌انـد کـه واقعـا ارزش واقعـی زندگـی آنهـا نیسـت و هـر چقـدر هـم کــه…

کارگاه اصول و اشتباهات استعدادیابی

از آنجایی که همه افراد با استعداد هستند اما نوع استعداد آن‌ها با یکدیگر تفاوت‌هایی دارد، شناخت درست استعدادها و تلاش در مسیر شکوفا کردن آن‌ها می‌تواند به افراد در رشد و موفقیت بیشتر کمک کند.

درخواست مشاوره تلفنی

خیلی از ما دوست داریم هدف داشته باشیم، دوست داریم زمان مون رو مدیریت کنیم، دوست داریم به اهدافی که داریم برسیم و مدام در حال رشد باشیم، اما سردرگم هستیم، و نمیدونیم باید چکار کنیم. یکی از بهترین توصیه هایی که به چنین افرادی میشه مشاوره…