صفحه آرشیو

تبلیغ نویس

کپی رایتینگ یا تبلیغ نویسی چیست؟

کپی رایتینگ مهارت بازنویسی کلمات برای فروش بهتر است. به آن نوعی زبان فروش می‌گویند با این تفاوت که بسیار بیشتر از فروش برای ما خلق ارزش می‌کند. به بیان دیگر کپی ­رایتینگ ارتباطی میان نوشتن و کسب و کار است.