جواد دلاوری

موسس و مدیر عامل آکادمی ثروت تفکر در مسیر تحول